39@SPAZIO CUP
EgrMi[NX
MYK A t@ MKC v _
l@x@j 2-5 3-1 3-3 3-1 7 +1 3
eb A[O 5-2 2-3 3-0 3-3 7 +5 1
t@~[}[g 1-3 3-2 0-2 2-5 3 -6 5
l@j@b 3-3 0-3 2-0 1-3 4 -2 4
veb 1-3 3-3 5-2 3-1 7 +3 2
@@@