315@r@bto
rMi[NX
\I[O @
u ZIZ Xp _
Ƌ 4-5 2-2 1-0 4 0 2
u[^PRv^[ 5-4 3-1 2-2 7 +3 1
y@h@y 2-2 1-3 2-2 2 -2 4
XpQbeB[Y 0-1 2-2 2-2 2 -1 3

t[ RIKU Life _
ltbgT{[CY 2-1 2-6 4-1 6 0 2
eb@t[ 1-2 1-2 2-1 3 -1 3
qhjtydm 6-2 2-1 3-1 9 +7 1
k@@` 1-4 1-2 1-3 0 -6 4

VʁEWʌ큄
y@h@y 2 VS 1 k@@`

TʁEUʌ큄
XpQbeB[Y 2 VS 1 eb@t[

RʁESʌ큄
Ƌ 3 VS 0 ltbgT{[CY


u[^PRv^[ 1 VS 7 qhjtydm